Monday, February 14, 2011

Pagsamba at Pakikibaka


Pagsamba at Pakikibaka (Worship and Struggle)
By Gary Granada

Ang pagsamba at ang pakikibaka
Pagpupuri at ang pakikipagkapwa
Ang pagsamo at pakikisalamuha
Sa pangalan niya

Alang-alang sa kanyang kadakilaan
Ang katarungan at kapayapaan
Alang-alang sa kanyang kaluwalhatian
Ang kalayaan ng sambayanan

Pagsasapamuhay ng ating pananalig
Bunga ng pinakadakila niyang pag-ibig
Ang gawa ng pananampalataya
Sa pangalan niya

Alang-alang sa kanyang kadakilaan..

Si Kristo'y sapat at ganap na kaligtasan
Ng ating kaluluwa at lupang katawan
Kung mahal natin ang Dios
Ang dukha't nagdarahop
Ang api at hikahos
Sa pangalan ni Hesus
Kalingahin na


Pakinggan ang awit na ito sa pamagitan ng sumusunod na ugnay
http://www.youtube.com/watch?v=lAwUlU5Bysg